Základní škola a Mateřská škola Březno

Plán výchovného poradce

Výchovný poradce, metodik prevence: Mgr. Hana Točínová , zszastupcebrezno@seznam.cz

Poradenská činnost výchovného poradce na škole se zaměřuje zejména na

- péče o žáky s podpůrnými opatřeními, integraci žáků, zajistit tvorbu IVP

- individuální pomoc při výchovných a prospěchových problémech dětí

-  spolupráce s metodikem prevence

-  kariérové poradenství

září - říjen

 1.                 analýza situace ve škole, počty žáků na 1. a 2. stupni
 2.                 počty žáků vycházejících z 9. ročníku a z nižších ročníků
 3.                 evidence žáků s podpůrnými opatřeníni, integrovaní žáci
 4.                 zajistit logopedickou péči
 5.                zkontrolovat termíny vyšetření žáků s podpůrnými opatřeními, po dohodě s rodiči zajistit nová vyšetření                                                                        
 6.                seznámit vyučující s žáky s podpůrnými opatřeními, s jejich hodnocením podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb., odst. 6 vyhl. Č. 73/2005
 7.                 připravit individuální vzdělávací plány a projednat ho s rodiči a ŠPZ
 8.                 zajistit pomůcky pro integrované žáky – nákup, předání, evidence
 9.                upozornit žáky 8. a 9. třídy na důležitost dobrého prospěchu pro výběr školy
 10. .             zajistit zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do 6. – 9. ročníku. Zaměřit se na tematické okruhy – sebepoznávání, rozhodování, akční plánování, adaptace na životní změny, možnosti absolventa ZŠ, orientace v důležitých profesních informacích, informační základna, trh práce, svět práce a dospělosti.

Touto otázkou se budou nejvíce zabývat učitelé předmětů výchovy k občanstv a člověk a svět práce. Výuka jednotlivých témat bude rozvržena v tematických plánech pro daný předmět.

Budou využívány dostupné metodické a pracovní materiály .

listopad – prosinec

 1.                   průzkum volby škol vycházejících žáků
 2.                   odeslání přihlášek na školy s uměleckým zaměřením
 3.                  návštěva výstavy k volbě povolání – Vzdělávání 2020 – 6.11.2019Chomutov
 4.                  zavést nástěnku s přehledem SŠ, SOU a OU, pravidelně je doplňovat , sledovat dny otevřených dveří v učilištích a středních školách, informovat o termínech vždy osobně žáky
 5.                  sledovat výuku volby povolání zařazenou do daných vyučovacích hodin                 
 6.                  informovat žáky o ZPS – spolupráce s rodiči
 7.                  organizovat setkání žáků 9. tříd se zástupci SŠ
 8.                  upozornit žáky 5. a 7. ročníku na možnost studia ve víceletých gymnázií
 9.                   kontrolovat začlenění integrovaných žáků ve výuce a využívání individuálních metod práce s těmito žáky

leden - únor

 1.                               uskutečnit konzultace pro rodiče vycházejících  žáků, rozdat zápisové lístky
 2.                               vyplňování přihlášky na SŠ a učiliště
 3.                              přijímací řízení na SŠ s talentovými zkouškami
 4.                              zkontrolovat výchovné problémy žáků, prospěch žáků
 5.                              zohledňovat žáky s podpůrnými opatřeními při klasifikaci
 6.                               hodnocení IVP za 1. pololetí

březen - duben

 1.                               průběžná kontrola plnění individuálního plánu
 2.                              upozornit rodiče na odeslání přihlášky na SŠ a učiliště do 1.3.2020
 3.                               zajistit přípravu žáků na přijímací zkoušky
 4.                               zápis do 1.třídy

květen - červen

 1.                               připravit žáky na druhý termín přijímacích zkoušek
 2.                               dokončit přehled o umístění všech vycházejících žáků
 3.                               hodnocení individuálních plánů
 4.                               zkompletovat dokumentaci o žácích
 5.                              zhodnotit činnost VP
 6.                              zohlednit žáky s podpůrnými opatřeními při klasifikaci
 7.                              příprava podkladů na vyšetření žáků pro školní rok 2016/2017

průběžně po celý školní rok

 • získávání nových poznatků z problematiky výchovného poradenství – přednášky, semináře, časopisy, knižní novinky, internet a jiné mediální prostředky
 • evidence problémových žáků a žáků s podpůrnými opatřenímia konzultace s nimi; spolupráce se speciálními školami ( Měcholupy ), PPP a dalšími ŠPZ, dle potřeby konzultace, nejméně 3x ve školním roce ( říjen, leden, duben ).
 • spolupráce s učiteli, rodiči; upevňování důvěry mezi žáky a učiteli, zlepšování kontaktů mezi učiteli, žáky a rodiči
 • spolupráce s PPP, Úřadem práce v Chomutově, policií, ZŠ Chbany, Výchovnými zařízeními v Chomutově a Kadani, Obecním úřadem Březno a Chbany
 • sledování školní docházky, ohlašovací povinnost v případě neomluvených hodin
 • konzultační hodiny k informaci o volbě povolání
 • zajistit exkurze vycházejících žáků do jednotlivých učilišť a středních škol
 • zveřejňovat úspěchy žáků ( olympiády, soutěže …)
 • spolupracovat s ŘŠ, metodikem prevence
 • vést dokumentaci VP
 • zajišťovat vyšetření žáků s podpůrnými opatřeními
 • účastnit se akcí pořádaných pro VP

    vypracovala: Mgr. Točínová , vých. poradce, metodik prevence

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu