Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1946)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (860)
Moderně vypadající učebny. (922)
Nové šatny (745)
Další hry na chodbách (697)
Hezčí prostředí školy (724)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (720)

Celkem hlasů: 6614


11.03.2020

Naše škola nabízí od 6.7. - 10.7. 2020 letní příměstský tábor na téma "Pohádkové léto". Cena: 600,- Kč. Přihlašovat se u Mgr. Janošcové - tel:  725 290 937 do 30.4.2020 Program: Kadaň - Cesta Maxipsa Fíka Mirákulum Jezeří Kino Chomutov

Zobrazit celý článek


09.03.2020

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci šíření nemoci COVID – 19 („koronaviru“) Vás žádám o spolupráci. Pokud jste pobývali nebo budete pobývat na ozdravném pobytu, víkendu či jiném volnu v oblastech zasažených koronavirem, po návratu kontaktujte neprodleně Krajskou hygienickou stanici (popř. obvodního lékaře) a ředitele školy! V žádném případě nechoďte do školy a využij…

Zobrazit celý článek


Plán výchovného poradce

Výchovný poradce, metodik prevence: Mgr. Hana Točínová , zszastupcebrezno@seznam.cz

Poradenská činnost výchovného poradce na škole se zaměřuje zejména na

- péče o žáky s podpůrnými opatřeními, integraci žáků, zajistit tvorbu IVP

- individuální pomoc při výchovných a prospěchových problémech dětí

-  spolupráce s metodikem prevence

-  kariérové poradenství

září - říjen

 1.                 analýza situace ve škole, počty žáků na 1. a 2. stupni
 2.                 počty žáků vycházejících z 9. ročníku a z nižších ročníků
 3.                 evidence žáků s podpůrnými opatřeníni, integrovaní žáci
 4.                 zajistit logopedickou péči
 5.                zkontrolovat termíny vyšetření žáků s podpůrnými opatřeními, po dohodě s rodiči zajistit nová vyšetření                                                                        
 6.                seznámit vyučující s žáky s podpůrnými opatřeními, s jejich hodnocením podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb., odst. 6 vyhl. Č. 73/2005
 7.                 připravit individuální vzdělávací plány a projednat ho s rodiči a ŠPZ
 8.                 zajistit pomůcky pro integrované žáky – nákup, předání, evidence
 9.                upozornit žáky 8. a 9. třídy na důležitost dobrého prospěchu pro výběr školy
 10. .             zajistit zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do 6. – 9. ročníku. Zaměřit se na tematické okruhy – sebepoznávání, rozhodování, akční plánování, adaptace na životní změny, možnosti absolventa ZŠ, orientace v důležitých profesních informacích, informační základna, trh práce, svět práce a dospělosti.

Touto otázkou se budou nejvíce zabývat učitelé předmětů výchovy k občanstv a člověk a svět práce. Výuka jednotlivých témat bude rozvržena v tematických plánech pro daný předmět.

Budou využívány dostupné metodické a pracovní materiály .

listopad – prosinec

 1.                   průzkum volby škol vycházejících žáků
 2.                   odeslání přihlášek na školy s uměleckým zaměřením
 3.                  návštěva výstavy k volbě povolání – Vzdělávání 2020 – 6.11.2019Chomutov
 4.                  zavést nástěnku s přehledem SŠ, SOU a OU, pravidelně je doplňovat , sledovat dny otevřených dveří v učilištích a středních školách, informovat o termínech vždy osobně žáky
 5.                  sledovat výuku volby povolání zařazenou do daných vyučovacích hodin                 
 6.                  informovat žáky o ZPS – spolupráce s rodiči
 7.                  organizovat setkání žáků 9. tříd se zástupci SŠ
 8.                  upozornit žáky 5. a 7. ročníku na možnost studia ve víceletých gymnázií
 9.                   kontrolovat začlenění integrovaných žáků ve výuce a využívání individuálních metod práce s těmito žáky

leden - únor

 1.                               uskutečnit konzultace pro rodiče vycházejících  žáků, rozdat zápisové lístky
 2.                               vyplňování přihlášky na SŠ a učiliště
 3.                              přijímací řízení na SŠ s talentovými zkouškami
 4.                              zkontrolovat výchovné problémy žáků, prospěch žáků
 5.                              zohledňovat žáky s podpůrnými opatřeními při klasifikaci
 6.                               hodnocení IVP za 1. pololetí

březen - duben

 1.                               průběžná kontrola plnění individuálního plánu
 2.                              upozornit rodiče na odeslání přihlášky na SŠ a učiliště do 1.3.2020
 3.                               zajistit přípravu žáků na přijímací zkoušky
 4.                               zápis do 1.třídy

květen - červen

 1.                               připravit žáky na druhý termín přijímacích zkoušek
 2.                               dokončit přehled o umístění všech vycházejících žáků
 3.                               hodnocení individuálních plánů
 4.                               zkompletovat dokumentaci o žácích
 5.                              zhodnotit činnost VP
 6.                              zohlednit žáky s podpůrnými opatřeními při klasifikaci
 7.                              příprava podkladů na vyšetření žáků pro školní rok 2016/2017

průběžně po celý školní rok

 • získávání nových poznatků z problematiky výchovného poradenství – přednášky, semináře, časopisy, knižní novinky, internet a jiné mediální prostředky
 • evidence problémových žáků a žáků s podpůrnými opatřenímia konzultace s nimi; spolupráce se speciálními školami ( Měcholupy ), PPP a dalšími ŠPZ, dle potřeby konzultace, nejméně 3x ve školním roce ( říjen, leden, duben ).
 • spolupráce s učiteli, rodiči; upevňování důvěry mezi žáky a učiteli, zlepšování kontaktů mezi učiteli, žáky a rodiči
 • spolupráce s PPP, Úřadem práce v Chomutově, policií, ZŠ Chbany, Výchovnými zařízeními v Chomutově a Kadani, Obecním úřadem Březno a Chbany
 • sledování školní docházky, ohlašovací povinnost v případě neomluvených hodin
 • konzultační hodiny k informaci o volbě povolání
 • zajistit exkurze vycházejících žáků do jednotlivých učilišť a středních škol
 • zveřejňovat úspěchy žáků ( olympiády, soutěže …)
 • spolupracovat s ŘŠ, metodikem prevence
 • vést dokumentaci VP
 • zajišťovat vyšetření žáků s podpůrnými opatřeními
 • účastnit se akcí pořádaných pro VP

    vypracovala: Mgr. Točínová , vých. poradce, metodik prevence

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu